13-15 Novembru, 2017: Tour Guide Training (II FASE)

13-15 Novembru, 2017: Tour Guide Training (II FASE)

Foin sae sanulu resin lima mai husi Pante Macassar, Oe-Silo no Fonte Sagrada partisipa iha treinamentu Tour Guide (Mata Dalan) atu kapasita no hasae sira nia kapasidade iha treinamentu segunda fase nebee organiza husi Secretaria Regional para o Turismo Comunitario.

Semana ida nee, Secretaria Regional para o Turismo Comunitario organiza treinamentu segunda fase programa treinamentu Matadalan (Tour Guide). Durante sorumutu loron tolu, partisipante nain sanulu resin lima mai husi Pante Macassar, Oesilo no Fonte Sagrada atu haklean sira nia konhesimentu ba Matadalan (guiding) nian hamutuk ho treinador iha seitor turismu nian husi Indonesia; Sra. Lia Afriza no Sr. Arie Asgari.

Durante loron dahuluk treinamentu nian, partisipante sira review fali materia nebee sira hetan iha treinamentu primeira fase, no kontinua materia ba fase segundu nian mak oinsa atu atende complain husi turista nian, nomos prepara partisipante sira nia an ba pratika nian.

Pratika kuntinua fali iha loron Tersa no Kuarta, durante sira pratika partisipante sira visita area Oe-Foko no Oe-Silo. Wainhira too iha fatin rua nee partisipante ida-idak hetan oportunidade hasoru komunidade local, no mos sira pratika nudar mata dalan wainhira sae ba foho Pais. Tuir mai sira visita mos industria caseira sira nebee produs tais, sanan rai no aprende mos oinsa atu apresenta produtu hirak nee ba turista. iha tempu hanesan realiza mos sorumutu ho komunidade iha Fonte Sagrada no Oesilo hodi hanorin oinsa komunidade prepara pakote turismo no mos gere operador turistiku (Komunidade Tour Operador).

Secretario Regional Turismu Komunitario hatoo Nia satisfasaun ba partisipasaun partisipante sira durante partisipa iha sorumutu durante loron tolu ba programa refere. Antonio Ribeiro, nudar koordenador ba Matadalan turista iha Oesilo hatete katak; treinamentu ida nee benefisia tebes sira. Espesial liu hodi serbi sira hau nia regiaun, hau nia komunidade, tan nudar matadalan hau sei hasoru ema barak no fahe esperiensia ba visitante, wainhira visitante sira hakarak hatene situasaun iha ami nia suku, no komunidade sira mos sei hetan benefisiu husi aktividade ida nee.

Depois remata treinamentu nee, matadalan sira sei hetan mos sertifikadu matadalan nian. Programa tuir mai, planu atu realiza mos tour ba Oesilo no Oefoko iha fulan Janeiro 2018 nudar pilotu ida, hodi nunee tour guide bee hetan sertifikadu partisipa aktivu liu.