22 fevereiru 2018: Apresentasaun Decreto lei comercio no registrasaun negosiu

22 fevereiru 2018: Apresentasaun Decreto lei comercio no registrasaun negosiu

Empresario liu atus rua no autoridades partisipa iha workshop konahaba sosialiazasaun lei comercio no registrasaun negosiu nebee sei fasilita prosesu birokrasia ba povu Atoni

Ohin, iha salaun encotru alfandega realiza Sorumutu hodi halo sosializasaun lei konjunta comersio no registrasaun negosiu nebee desenvolve husi SERVE I.P, Comercio, Transporte, impostu, Alfandega no AIFAESA I.P, nebee suporta husi RAEOA e da ZEESM TL.

President Autoridade em subtituto Sr. Arsenio Bano, hamutuk ho Secreratia Regional regional Finansas no desenvolvimento economia Sra Leonia da Costa Monteiro, no mos Secretaria Regional para o Turismo Comunitario Sra. Inacia Teixeira, partisipa mos iha seremonia abertura sorumutu ida nee, nebee hetan partisipasaun masimu husi entidades hotu.

Empresario no autoridade be marka presensa iha nebaa liu atus rua resin, kompostu husi Sub Regional 4 iha regiao Oecusse partisipa iha seminario ida nee hodi rona sosializasaun konaba lei comercio foun nbee apresenta.

Seminario ida nee realiza liu husi servisu hamutuk entre Secretaria Regional Finansas no Desenvolvimento Economico no Secretaria Regional para o Turismo Comunitario, ho objectivo atu eslpika lei comercio no registu negisio ba entidades hotu nebee halo aktividade economica iha regiao ida nee, hodi desenvolve sira nia aktividade ho efectivo.  Haktuir husi Sr. Cresencio Cucu official Comercio husi Secretaria Regional para o Turismo Comunitario.

Decretu lei ida nee aplika tiha ona iha Timor laran no sei too mai iha Oecusse, hodi fasilita birokrasia prosesu, nebee povu atoni sei halo wainhira sira hakat ba registu negosio ou companhia kiik no companhia boot.

Sra. Emy Amaral husi SERVE Timor Leste hatete; Lei commercial foun nee sei benefisia negosiante tomak, no lei ida nee mos sei atrai ema estrangeiro sira hodi mai loke ou estabelese sira nia kompanhia iha Timor Leste.  Tuir mai, lei foun registu comersial nian nee mos sei benefisia povu Oecusse hodi encoraja sira – special hodi halao sira nia aktividade hanesan loke negosio kiik ou companhia ruma ho prosesu nebee fasil no lalais. Wainhira ita fasilita prosesu ida nee, povu iha Oecusse sei bele prosesa sira documentus hotu iha nee no sei la preciza hakat too Dili.