04 de Dezembro 2017: Enseramento boot ida ba Bazaar Kalan nebeé participa ho masimu iha loron 10 nia laran.

04 de Dezembro 2017: Enseramento boot ida ba Bazaar Kalan nebeé participa ho masimu iha loron 10 nia laran.

Sabado ikus nee, Bazaar Kalan nebeé organiza husi secretaria regional turismo comunitaria, remata ho kalan haksolok nebeé hetan partisipasaun masimu. Ba tinan 4 tutuir malu, feira ba loron 10 hodi komemora loron proklamasaun da independencia Timor Leste 28 de novembro.

Fim de Semana nee, Bazaar Kalan nebeé organiza husi Secretaria regional Turismo Comunitaria remata ho loron 10 ho música, dansa, competisaun no faan produtus local nebeé suceso dadaun ona, ba tinan 4 tutuir malu, feira ba kalan 10 nee hodi komemora loron proclamasaun ba independencia Timor Leste nian iha data 28 de novembro, nomos tinan ida nee feira nee hetan mos participasaun husi Sua Exelecia Primeiro Ministro da RDTL, SE. Dr. Mari Alkatiri, nebeé loke feira nee hamutuk ho Secretaria Regional Turismu Comunitário Sra. Inacia Texeira, no Sr. Arsenio Bano nebeé subtitui ba Presidente Autoridade.
Durante ni-nia visita, Dr. Mari Alkatiri uja oportunidade nee hodi visita 38 tendas nebeé instaladu iha tasi ibun ho produtus local sira no mos sae ba palku leten hodi dedika musika timor nian ba visitantes sira. Teki-teki (derepenti) feira nee sai feira nebeé boot nebeé hahu no remata iha sabadu dia 02 de dezembro iha partisipasaun masimu.
Agenda Bazaar Kalan ba tinan 2017 nee sai ona ida nebeé kompletu liu durante tinan 4 tutuir malu, inklui mos targeto aktividade balun ba publico. Kanta no dansa taru ba jovens sira iha pante makasar, competisaun bebidas nebeé diak liu entre estudantes escola secundario sira i mos sesaun certame entre funcionario públicos Oe-cusse nian nebeé aktividade hirak nee organiza husi Secretaria Regional Turismo Comunitario ba participantes sira ba idade hotu-hotu. Nomos kompetisaun culinaria (tein-taru) entre restaurante sira husi Oe-cusse iha dia 01 de Dezembro nebeé mos sai expetasaun boot no akompanha ho músicas kalan-kalan.
Finalmente, Bazaar kalan nee remata duni iha sábado ho ceremonia fahe premios no performansia ba manan nain sira.