Ministro Prezidencia do Concelho do Ministro Entrega Ambulancia Rua Ba Rejiaun Oe-Cusse

Ministro Prezidencia do Concelho do Ministro Entrega Ambulancia Rua Ba Rejiaun Oe-Cusse

SE. Presidente Autoridade RAEOA-ZEESM TL, DR. Mari Alkatiri. sìmu ambulancia rua nebe entrega husi ministro prezidencia conselho do ministro, Sr. Agio Pereira, iha Palacio do Governo, Dili (01-04-2019). ” ohin hau mai simu, hau hanoin ne’e ambulancia ida ke  moderno, presija treino condutor, presija treino doutor, nomos presija halo manutensaun tanba dala barak sala iha manutensaun” DR. Mari mos hatete katak ambulansia rua nee sosa husi orsamento mais 2018 no tuir planu orsamnento tinan 2019 sei sosa tan ambulansia rua para bele completa nesesidade Oe-Cusse nian.