Dry-run (teste) iha 23-24 Novembru prepara emprezariu/a sira atu aprezenta sira nia ideia negosiu iha kompetisaun OBI nian ne’ebe mak sei hala’o

Dry-run (teste) iha 23-24 Novembru prepara emprezariu/a sira atu aprezenta sira nia ideia negosiu iha kompetisaun OBI nian ne’ebe mak sei hala’o

Teste ida ne’e sei fo oportunidade ba partisipante seleksionadu sira atu pratika sira nia aprezentasaun no simu komentariu konstrutivu husi profisional OBI nia hodi hadia ka motiva emprezariu/a sira. Husi grupu emprezariu 24 ne’ebe kompleta sira nia planu negosiu no hetan apoiu husi grupu OBI nian, emprezariu/a 37 kompostu husi (Feto 19 no Mane 18), ne’ebe reprezenta husi grupu 23 partisipa iha teste ida ne’e. Durante formasaun ida ne’e partisipante sira sei iha  minute 7 atu aprezenta sira nia ideia negosiu, tuir modelu no kriteria aprezentasaun OBI nian. Diferente tipu negosiu ne’ebe reprezenta entre grupu mak hanesan, Tais, Jarga, Homan, Karpinteiru no Service Tourist Guide.

Ida ne’e hanesan pasu ikus antes atu sai vensedor ba kompetisaun planu negosiu OBI nian (Aprezentasaun iha publiku) planu ba loron 6-7 fulan Dezembru 2017. Iha kompetisaun, sei iha grupu 15 ne’ebe diak liu sei hetan treinamentu tekniku no ekipamentu atu hasae kualidade no forma sira nia produtu no moderniza no hasae sira nia eskala produsaun.