Presidente Interino Autoridade RAEOA-ZEESM-TL hala’o enkontru ho UPF, diresaun Karantina, Alfandega no PSIK

Presidente Interino Autoridade RAEOA-ZEESM-TL hala’o enkontru ho UPF, diresaun Karantina, Alfandega no PSIK

Oe-Cusse, Loron Tersa, 05 fulan novembro 2019.

Presidente Interino Autoridade RAEOA-ZEESM-TL Sr. Arsenio Paixao Bano. Ohin Loron hala’o enkontru ho Unidade Polisia Fronteira (UPF), diresaun Karantina, Alfandega, no Polisia Invetigasaun Kriminal (PSIK). Iha enkontru ne’e Presidente Interino hetan Akompanha husi Secretaria Rejional Turismo Komunitariu, Sra. Inacia Teixeira. Objetivu husi enkontru Ida ne’e atu hare liu ba balansiu mercadoria entre nasaun Indonesia ho Timor-Leste atu nune’e bele hasa’e kapasidade produtu local ninian liu husi negosiantes iha mercadu nebe maka ejisti iha fronteira Oe-Cusse nian.
Hare ba kestaun no problema fronteira iha RAEOA, Sr. Arsenio Bano desidi atu haruka carta ba Ministeriu Negosiu Estrangeiro, Ministeriu Defesa, Ministeriu Agrikultura nomos Konsuladu Indonesia –Timor-Leste iha Oe-Cusse hodi halo kordenasaun ba malu no oinsa bele realize mercadu iha fronteira Sakato, Oesilo no Pasabe ho loron ne’ebe hanesan mos loron mercadu Indonesia nebe realize iha fronteira hanesan fornteira Wini, Napan no Haumeni-Ana.