7 Fevereiru, 2018: Sekretario Regional Agrikultura no Dezenvolvimentu Rural produtor lokal susuben fo benvindu ba espesialista produsaun susuben iha Oé-Cusse Ambeno atu fahe matenek ba malu.

7 Fevereiru, 2018: Sekretario Regional Agrikultura no Dezenvolvimentu Rural produtor lokal susuben fo benvindu ba  espesialista produsaun susuben iha Oé-Cusse Ambeno atu fahe matenek ba malu.

Professor senior nain 3 husi Universidade Teknikal Produsaun Diario UTEC (Uruguay) visita ona Oé-Cusse Ambeno atu asisti Sekretario Regional Agrikultura ba treinamentu lokal produtor sira no tekniku susuben, keju no yogurt.

Objetivu husi fahe esperensia neé  mak atu promove transferensia matenek espesial iha produsaun diario nebe fo husi Uruguay ba Timor Leste ( espesialmente ba Regiaun Administrativu Oé-Cusse Ambeno). Espesialista sira implementa introdusaun treinamentu ida kona ba  produsaun diario hanesan susuben, yogurt no keju ba produtor lokal nain 60. Produtor balun produs tiha ona susuben no halo ona demostrasaun  nebe  iha interese as atu hasae tekniku. Visita ida ba Nibin, Tumin no Lifau nebe deriji ona atu kolekta informasaun husi produtor no komprensaun karakteristiku kona ba regiaun nia ambiente no ai horis lokal. Depois visata neé, professor espesialista tekniku sei prepara estudu de viabilidade ba produsaun susuben iha Oé-Cusse Ambeno.

 

Produsaun susuben bele kontribui hodi hasae produtor nia lukru liu husi fo introdusaun atividade ekonomiku foun iha regiaun. Alem de ida neé. Susuben bele sai benefisial bom saude no nutrisaun ba populasaun. Nutrisaun importante sira nebe konsisti iha susuben inklui: kalsium no protein. Diario produsaun hanesan susuben, yogurt no keju mak ida husi rekursu dieta husi kalsium.

Sekretario Regional Agrikultura, UNDP no UTEC Universidade Teknikal Produsaun Diario prepara hela akordu  ba tinan 2 kolaborasaun nebe sei promove ba oin serbisu hamutuk ho espelista sira  no enkoraja estudante Timor Oan  atu eskola kona ba produsaun diario iha Uruguay.