Enerjia

Enerjia

Fornesimentu enerjia seguru no konfiavel ba umakain no negósiu sira hela hanesan ida hosi elementu esensiál liu hotu ba implementasaun aspektu hotu-hotu hosi planu ZEESM TL nian hodi hadi’ak povu sira-nia moris iha Oé-Cusse.

Fornesimentu eletrisidade konfiavel sei fó dalan atu proteje ai sira-ne’ebé baibain ema taa hodi te’in, sei hadi’a feto sira-nia saúde no hamenus volume traballu ne’ebé sira tenke halo iha umakain, no fó dalan ba negósiu sira atu kalkula kustu sira no investe, fó dalan ba agrikultór sira atu te’in ka halo jeladu sira-nia produtu hosi to’os to’o tempu ne’ebé sira bele fa’an ho folin aas liután, bainhira kustu transporte mak baratu liu no merkadu sira loke ona.

Electricity Grid in Oé-Cusse, Timor-Leste. Credit: Rui Da Silva Pinto

Sentrál Elétrika

Sentrál Elétrika Inur Sakato ne’ebé harii ona bele prodús eletrisidade 17.3MW. Sentrál enerjia daudaun ne’e uza parte uitoan de’it hosi nia kapasidade totál. Kapasidade liután ne’e mak parte hosi sistema fornesimentu ne’e nia dezeñu tanba iha espetativa katak demanda ba eletrisidade sei sa’e enkuandu umakain sira hahú atu uza atu te’in no haklakan naroman iha uma-laran no enkuandu negósiu sira sai boot liután. Fornesimentu eletrisidade muda automatikamente bainhira uza-na’in sira uza. Halo tuir ami-nia kompromisu ba edukasaun, Timoroan foin lisensiadu na’in sia tuir daudaun formasaun kona-ba oinsá atu kaer sentrál elétrika ne’e serbisu iha ekipa ema na’in haat, ne’ebé balu bele haree iha foto sira iha sítiu internet ne’e.

Fornesimentu Eletrisidade

Ohin-loron liu 70% hosi umakain sira iha Oé-Cusse iha asesu ba eletrisidade. Asesu ba eletrisidade ne’e iha kobertura ba área rurál no urbana sira. Iha área rurál sira iha Nitibe no Oesilo nu’udar ezemplu, liu 90% hosi umakain sira iha ona ligasaun ho rede eletrisidade. Umakain seluk tan iha área hirak-ne’e iha ona painél solár. Umakain sira-ne’ebé seidauk ligadu ho rede mak hirak-ne’ebé izoladu liu hotu, baibain kilométru 2 dook hosi rede foun ne’e. Agora daudaun ami halo hela levantamentu ba umakain hirak-ne’e hodi avalia se sira hela dook liu hosi rede atu bele liga ka lae. Avaliasaun hanesan ne’e presiza serbisu barak tanba umakain balu hela oras tolu la’o ain de’it hosi estrada rurál sira. Iha kazu ne’ebé umakain sira labele liga ho rede eletrisidade, painél solár sei uza atu asegura sira-nia fornesimentu eletrisidade. Métodu ida-ne’e mak uza tiha ona ho susesu iha Oé-Cusse.

Manutensaun

Asesu ipotétiku ba eletrisidade mak la’ós progresu bainhira ita labele depende ba fornesimentu enerjia ne’e. Tanba razaun ida-ne’e, ZEESM TL konsidera katak susesu boot liu hotu hosi sentrál enerjia, rede, no ekipa manutensaun mak katak iha ona fornesimentu eletrisidade estável no konfiavel hori momentu kedas ne’ebé ami loke to’o ohin-loron.

Enerjia Renovavel

Prioridade dahuluk ZEESM TL nian mak atu fornese eletrisidade ba sidadaun sira iha Oé-Cusse. Ida-ne’e de’it sei halo efeitu pozitivu tanba bainhira asegura fornesimentu eletrisidade estável no konfiavel iha kedas oportunidade ba ambiente naturál atu hahoris fali tanba redusaun ba uzu ai nian nu’udar fonte enerjia úniku. Iha faze dezeñu to’o iha nivel ne’ebé posivel iha selesaun ba opsaun ne’ebé amigavel ba ambiente. Kombustivel ne’ebé hili ba sentrál elétrika ne’e, porezemplu, mak Óleu Kombustivel Leve, ne’ebé mak opsaun moos liu Óleu Kombustivel Pezadu. Iha ona estudu sira kona-ba posibilidade atu uza enerjia renovavel. Porezemplu, enerjia hosi anin labele uza iha Oé-Cusse tanba anin la huu durante tinan tomak nia laran. Maibé enerjia solár mak konsidera hanesan opsaun viavel no estudu kle’an sei halo hela daudaun.