Transporte

ZEESM TL sei dezenvolve solusaun seguru no longu-prazu nian ba difikuldade transporte bá-mai Oé-Cusse.

 

Atu hadi’ak transporte sai prioridade ba ZEESM TL, 95% hosi ema sira iha Oé-Cusse konkorda ho prioridade ida-ne’e, no hato’o sira-nia insatisfasaun ho rejiaun ne’e nia estrada no ponte sira. ZEESM TL iha foku atu kria opsaun viajen seguru no konsistente ba ema no sasán hosi área rurál izoladu to’o iha sentru esportasaun sira.

Suku sira nafatin hasoru dalan taka hosi kapitál rejionál, ne’ebé prevene sira atu lori produtu agríkola sira to’o iha merkadu molok loro-manas estraga. Rona liután kona-ba asuntu ida-ne’e iha video ida-ne’e. Estudante rurál balu tenke hela loron Segunda to’o Sesta iha área urbana sira atu bele garante katak sira bele to’o iha eskola dadeer-dadeer. Empreza lokál no internasionál sira tenke gasta parte boot hosi sira-nia orsamentu ba transporte ne’ebé bele hatohar ka estraga sira-nia sasán. Hanesan artigu foin lalais ne’e hosi Banku Mundiál fó-hatudu, transporte seguru no konsistente mak vitál ba ekonomia Timor-Leste nian.

Ezemplu sira hosi melloramentu ne’ebé realiza tiha ona iha rejiaun Oé-Cusse mak Ponte Noefefan, estrada sira, ró-pasajeiru no aeroportu.

Aeroportu ne’e foin loke posibilidade ba viajen no turizmu iha rejiaun ne’e. Molok atu loke aeroportu, asesu ba Oé-Cusse mak la konfiavel, karun no viajen susar tebes. Ohin-loron, Oé-Cusse bele hetan hosi kapitál Dili iha menus oras ida ho folin US$75 de’it.  Aeroportu liután foun sei harii hodi sai eixu internasionál ida. Atu sosa billete ka hetan oráriu aviaun nian hosi Oé-Cusse to’o Dili kontakta +670- 77524597. Atu sosa billete ka hetan oráriu aviaun hosi Dili to’o Oé-Cusse kontakta +670- 77411548. Condisaun Geral Transporte.

Komérsiu entre Oé-Cusse no fatin sira-seluk iha Timor-Leste sei depende ba estrada no ró-pasajeiru. Ró-pasajeiru ne’ebé la’o daudaun ne’e, Berlin Nakroma, la’o dala rua kada semana. Nia popularidade mak boot no iha rezervasaun nakonu durante fulan balu iha tinan nia laran.

Estrada hosi Sakato to’o Lifau hadi’ak maka’as asesu ba fronteira no ró-pasajeiru ne’e. Uluk viajen 22km ne’e mak dalan susar no han maizumenus minutu 35 atu la’o hosi Pante-Makassar to’o postu fronteira iha Sakuato. Agora daudaun viajen ne’e han de’it menus minutu sanulu ho konfortu. Ligasaun hosi Ponte Noefefan to’o fronteira loro-sa’e ne’e mak fundasaun báziku ba sistema transporte ne’ebé ZEESM TL kria hela iha rejiaun laran. Aspektu báziku hotu-hotu ne’ebé esplika iha ami nia avizu komunikasaun sosiál kona-ba estrada sira mak utiliza atu asegura estrada ho kualidade aas, no durasaun kle’ur harii ho nia fundasaun kle’an 50cm.

Estrada sira ba Passabe no Oesilo sei sukat ona no avalia hodi haboot rede ne’e to’o iha Oé-Cusse nia fronteira iha foho.

Ponte Noefefan mak loke ofisialmente iha loron 10 Juñu 2017. Ho ligasaun vitál ne’e nakloke ona, maxibombu no transporte sira-seluk sei habarak tuir dalan ne’e, hodi hamenus folin ba pasajeiru sira no fó dalan ba asesu di’ak liután hosi área rurál sira to’o Pante-Macassar.