Tag: susuben

7 Fevereiru, 2018: Sekretario Regional Agrikultura no Dezenvolvimentu Rural produtor lokal susuben fo benvindu ba  espesialista produsaun susuben iha Oé-Cusse Ambeno atu fahe matenek ba malu.

7 Fevereiru, 2018: Sekretario Regional Agrikultura no Dezenvolvimentu Rural produtor lokal susuben fo benvindu ba espesialista produsaun susuben iha Oé-Cusse Ambeno atu fahe matenek ba malu.

Share List Professor senior nain 3 husi Universidade Teknikal Produsaun Diario UTEC (Uruguay) visita ona Oé-Cusse Ambeno atu asisti Sekretario Regional Agrikultura ba treinamentu lokal produtor sira no tekniku susuben, keju no yogurt. Objetivu husi fahe esperensia neé  mak atu promove transferensia matenek espesial iha […]