8 Novembru, 2017: Presidente Autoridade RAEOA hala’o enkontru ho Diresaun Obras Publiku.

8 Novembru, 2017: Presidente Autoridade RAEOA hala’o enkontru ho Diresaun Obras Publiku.

Substitutu Presidente Autoridade RAEOA, S.E. Arsenio Paixao Bano. Iha loron Tersa 07 Novemberu 2017, hala’o enkontru ho Diresaun Obras Publiku Rejiaun Oe-Cusse hamutuk ho kompanhias lokal. Iha salaun Obras Publika St. Rosa-Xanane, Pante-Macassar.

Objetivu husi enkontru ne’e atu koalia kona-ba implementasaun projeto iha RAEOA husi Sekretariu Rejional idak-idak hanesan Saude, Agrikultura, Edukasaun no Turismo. No infrastrutura basiku hanesan Rede Distribuisaun Eletricidade, Iluminasaun Estrada Urbana, Estrada ba Pasabe, Oesilo no Baoknana, eskolas no Infraestrutura Saudi nian.

PA koalia kona ba importansia infraestrutura neebe servi povu tomak, hanesan Estrada, eskola, Infraestruturas saudi, bee moos ba ema no bee ba agrikultura, no fo motivasaun ba empreiteiru atu kontinua nafatin servisu hamutuk iha implementasau projetu hirak nee neebe kaer metin prinsipiu ZEESM nian.”